กล้าไม้กิตติวนา

เราเพาะเลี้ยงและวิจัยต้นกล้าสายพันธ์
คุณภาพที่เหมาะสำหรับพื้นที่หลากหลาย

ทำไมต้องเลือก
กล้าไม้กิตติวนา?

กล้าไม้กิตติวนาได้ผ่านการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์
มาเป็นอย่างดี ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้
หลากหลายพื้นที่ มีความทนทานต่อโรคและแมลงสูง
เนื้อไม้มีคุณภาพดี เหมาะสมกับหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น เยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมไม้ ไม้บอร์ด ไม้อัด
ไม้บาง ไม้แปรรูป และพลังงาน

กล้าไม้กิตติวนา

ปลูกง่าย โตเร็ว มีหลายสายพันธุ์
  1. มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ให้ประโยชน์โดยเพิ่มปริมาณธาตุ
    อาหาร เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
    และยังให้ออกซิเจน
  3. มีหลากหลายสายพันธุ์ เติบโตดี
    ในพื้นที่ที่หลากหลาย

สามารถปลูกร่วมกับพืชพันธุ์อื่นๆได้ดี

เช่น นาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และอื่นๆ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์

โดยทีมวิจัยของกลุ่มกิตติวนา

กลุ่มกิตติวนาได้คัดเลือกต้นแม่พันธุ์คุณภาพ โดยใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีนักวิชาการมืออาชีพคอยดูแล ให้กล้าไม้ทุกต้นนั้นได้มาตรฐานที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ปลูกต้นยูคาลิปตัส
ทำให้ดินเสียหรือไม่?

ไม่เสีย
ต้นยูคาลิปตัสไม่ทำลายดิน
แต่ยังให้ประโยชน์ต่อดิน
ความเชื่อในอดีตที่ว่า ปลูกต้นยูยาลิปตัสจะทำให้ดินเสีย
และส่งผลเสียต่อนาข้าวนั้น ไม่จริง
ความเชื่อในอดีตที่ว่า
ปลูกต้นยูยาลิปตัสจะทำให้ดินเสีย
และส่งผลเสียต่อนาข้าวนั้น ไม่จริง
ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็วที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
เป็นพืชที่ปลูกแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็วที่มีศักยภาพ
ในเชิงพาณิชย์สูง เป็นพืชที่ปลูกแล้ว
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สรุปผลจากโครงการวิจัย
การปลูกไม้ยูคาลิตัสบนคันนา
พบว่า การปลูกยูคาลิปตัสที่พัฒนาสายพันธุ์ โดยกลุ่มกิตติวนาทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพ ของจุลินทรีย์ในดินมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การปลูกต้นยูคาลิปตัส ไม่ส่งผลกระทบต่อดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารและยังไม่มีผลกระทบต่อ ผลผลิตของการปลูกข้าวและพืชอื่นๆด้วย
นอกจากนี้การปลูกไม้ยูคาลิปตัสที่พัฒนาสาย พันธุ์โดยกลุ่มกิตติวนายังเป็นแนวทางการใช้ ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเกษตรกร ได้อีกด้วย
*กล้าไม้ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นกล้าไม้ของกลุ่มกิตติวนา
ศูนย์วิจัยป่าไม้
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สายพันธุ์กล้าไม้
โดยกลุ่มกิตติวนา

วิจัยและจำหน่ายโดยกลุ่มกิตติวนา

sk
SK
kd9
KD9
kd12
KD12
k58
K58
k62
K62
k58
K7
kd8
KD8
sk
SK
kd9
KD9
kd12
KD12
k58
K58
k62
K62
k58
K7
kd8
KD8

การใช้ประโยชน์ไม้ให้มีมูลค่าเพิ่ม

ไม้แต่ละส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง

ไม้ส่วนปลาย

ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5-2.4 นิ้ว สามารถนำไป ใช้ในการผลิต ไม้เชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล แผ่นMDF แผ่นพาร์ทีเคิลบอร์ด

ไม้ส่วนกลาง

ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป สามารถนำไป ใช้ในการผลิต เยื่อกระดาษ ไม้สับ ไม้เข็ม ไม้พาเลท

ไม้ส่วนโคน

ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 นิ้ว ขึ้นไปสามารถนำไป ใช้ในการผลิต ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ วีเนียร์