อุตสาหกรรม
ไม้เศรษฐกิจ

ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรแบบมืออาชีพ

ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร
แบบมืออาชีพ

สมาชิกทั้งหมดประกอบไปด้วย

เครือข่ายสมาชิก
เกษตรกร

จากการส่งเสริมการปลูกไม้ทั้งรายใหญ่
และรายย่อย มีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า
ล้านราย ที่ใช้พันธุ์ไม้ของบริษัทสร้าง
วัตถุดิบไม้เพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษผลิตภัณฑ์จากไม้และพลังงาน

จากการส่งเสริมการปลูกไม้ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย มีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า ล้านราย ที่ใช้พันธุ์ไม้ของบริษัทสร้าง วัตถุดิบไม้เพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและ กระดาษผลิตภัณฑ์จากไม้และพลังงาน