เกี่ยวกับกลุ่มกิตติวนา

คณะกรรมการบริษัท

นายกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์

ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มกิตติวนา

นางสาวชัญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มกิตติวนา

นางสาวนนันต์ทิกานต์ ดำเนินชาญวนิชย์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์

กรรมการบริหาร

พล.ต.ท. ชำนาญ สุวรรณรักษ์

กรรมการบริหาร

นายสำราญ หาญทะเล

กรรมการบริหาร

นางสาวภาสินี เอกวานิช

กรรมการบริหาร

นางอสมา ม่วงศรี

กรรมการบริหาร

นางสาวอาวัชนาภรณ์ ศรีนันทา

กรรมการบริหาร

Our Mission

ความยั่งยืน

กลุ่มกิตติวนา มีทีมวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้ให้ปลูกได้ทุกพื้นที่ ใช้ธาตุอาหารในดินอย่างเหมาะสม ไม่ทำให้ดินเสีย เพื่อความยั่งยืน ของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครบวงจร

เรามีความเชี่ยวชาญ และให้ บริการครบวงจรตั้งแต่การ เพาะปลูก แปรรูป จำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส

คุณภาพสากล

เราได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และเพิ่มมูลค่าให้ สินค้า เพื่อส่งต่อถึงความตั้งใจจริงของ เกษตรกร ไปถึงมือผู้รับด้วยผลิตภัณฑ์

สร้างชุมชน

ธุรกิจของเราส่งเสริมการปลูก ยูคาลิปตัส มีการประกันราคา และสามารถปลูกคู่กับพืชเศรษฐกิจ ชนิดอื่นได้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐ กิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

Our Vision

เดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์ และ รักษาคุณภาพกล้าไม้ในกิตติวนาให้ปลูกง่าย โตไว และได้ผลผลิตสูงภายใต้ชื่อ “กล้าไม้กิตติวนา” เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืน

เราภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างรายได้ให้ชุมชน
ทำให้สังคมแข็งแกร่งเพื่อการพัฒนา
ยั่งยืนของประเทศต่อไป

กลุ่มกิตติวนาคือผู้บุกเบิกธุรกิจเดียวและกับไม้ยูคาลิปตัสครบวงจร ในเชิงพาณิชย์

เป็นรายแรกของประเทศไทย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไม้ที่สร้างรายได้และ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

จดทะเบียน
คุ้มครองพืชใหม่

233

สายพันธุ์

ได้รับการ
รับรองแล้ว

37

สายพันธุ์

ดำเนินธุรกิจ
ยาวนานกว่า

03

สายพันธุ์

Our Services

กล้าไม้

สวนไม้

แปรรูป

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มกิตติวนาให้บริการครบวงจร

ธุรกิจเพื่อ
สร้างอาชีพ

สร้างงานให้ท้องถิ่นและร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายย่อย

บริษัทในเครือกลุ่มกิตติวนา test