ผลิตภัณฑ์

สินค้าจากต้นยูคาลิปตัสคุณภาพดี
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์

สินค้าจาก
ต้นยูคาลิปตัส

ผลผลิตจาก
สวนไม้เศรษฐกิจ

เรามีไม้ทุกไซต์ตามความต้องการของตลาด

ไม้สับปอกเปลือก

WOOD CHIP
งานชิ้นไม้สับปอกเปลือก มีเครื่องจักรสานการผลิตไม้สับปอกเปลือก ที่สามารถผลิตชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 1,230 ตัน ต่อวัน 36,900 ตันต่อเดือนหรือกว่า 442,800 ตันต่อปี เพื่อให้เพียงพอต่อ การส่งออก ให้ลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ และ ส่งออกต่างประเทศ

ไม้สับมีเปลือก

WOODCHIP WITH BARK
งานชิ้นไม้สับมีเปลือก มีเครื่องจักรสายการผลิตไม้สับปอกเปลือก ที่สามารถผลิต ชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 285 ตัน/วัน 8,550 ตัน/เดือน หรือกว่า 102,600 ตัน/ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปทำ แผ่นใยไม้อัดแข็ง แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง แผ่นใยไม้อัดยิปซั่ม แผ่นไม้ อัดซีเมนต์ และเชื้อเพลิง

เปลือกไม้

BARK
เปลือกไม้ของทางโรงงานแหลมเขาวู้ดชิพ ได้มาจากการการปอกเปลือกไม้ ท่อนยูคาลิปตัส เพื่อคัดแยกไม้ท่อน และเปลือกไม้ เปลือกไม้จะถูกนำเข้าสู่สต็อกสินค้า ที่มีมากถึง 270 ตัน/วัน และ นำเข้าสู่ คลังสินค้า 8,100 ตัน/เดือน และ 97,200 ตัน/ปี เพื่อนำไปใช้ทำ เชื้อเพลิง การเผาไหม้ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลผลิตจาก
สวนไม้เศรษฐกิจ

สามารถแปรรูปได้อย่างไรบ้าง ?

ไม้สับปอกเปลือก

WOOD CHIP
งานชิ้นไม้สับปอกเปลือก มีเครื่องจักรสานการผลิตไม้สับปอกเปลือก ที่สามารถผลิตชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 1,230 ตัน ต่อวัน 36,900 ตันต่อเดือนหรือกว่า 442,800 ตันต่อปี เพื่อให้เพียงพอต่อ การส่งออก ให้ลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ และ ส่งออกต่างประเทศ

ไม้สับมีเปลือก

WOODCHIP WITH BARK
งานชิ้นไม้สับมีเปลือก มีเครื่องจักรสายการผลิตไม้สับปอกเปลือก ที่สามารถผลิต ชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 285 ตัน/วัน 8,550 ตัน/เดือน หรือกว่า 102,600 ตัน/ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปทำ แผ่นใยไม้อัดแข็ง แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง แผ่นใยไม้อัดยิปซั่ม แผ่นไม้ อัดซีเมนต์ และเชื้อเพลิง

เปลือกไม้

BARK
เปลือกไม้ของทางโรงงานแหลมเขาวู้ดชิพ ได้มาจากการการปอกเปลือกไม้ ท่อนยูคาลิปตัส เพื่อคัดแยกไม้ท่อน และเปลือกไม้ เปลือกไม้จะถูกนำเข้าสู่สต็อกสินค้า ที่มีมากถึง 270 ตัน/วัน และ นำเข้าสู่ คลังสินค้า 8,100 ตัน/เดือน และ 97,200 ตัน/ปี เพื่อนำไปใช้ทำ เชื้อเพลิง การเผาไหม้ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ไม้ท่อน

WOOD LOGS

ไม้โตได้ขนาด หรือ มีอายุ 3 ปีขึ้นไป
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
ความยาว 2 - 2.5 เมตร/ท่อน

ไม้เข็ม

POST WOOD

ลักษณะลำต้นตรง เน้นขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 - 2.5 นิ้ว ความยาว
ระหว่าง 3 - 6 เมตร หรือตามที่กำหนด

ไม้ค้ำยัน

SUPPORTING
WOOD LOGS
ขนาดไม้เส้นผ่านศูนย์กลางวัดที่โคน
2 - 2.7 นิ้ว ความยาว 3.0 - 3.1 เมตร
ไม้คด งอ ปะปนได้ไม่เกิน 10%

ไม้วีเนียร์

VENEER WOOD
ขนาดไม้เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 - 6 นิ้ว
ความยาวตั้งแต่ 1.28 - 1.30 เมตร หรือตามที่
กำหนด การตัดไม้ต้องตัดหน้าตรงทั้งสองด้าน
ความโตของโคนและปลาย ห่างกัน ไม่เกิน 2 นิ้ว
ลำต้นต้องตรง กลม ไม่เป็นพูทุเรียน ไม่คด
งอ หรือมีตาปาดกิ่ง

ช่องทางการจำหน่าย