เอเพ็กซ์ ปาร์ค ทุ่มงบกว่า1.8 พันล้าน สร้างนิคมแห่งใหม่ รองรับอุตาหกรรมในอนาคต